نیم ست مبل پرستيژ
گروه : مبل راحتی

 ست مبلمان اداری راحتیران مدل پرستیژ 

قیمت مبل یک نفره پرستیژ پایه کروم : 850.000 تومان  

قیمت مبل دو نفره پرستیژ پایه کروم: 1.270.000 تومان  

   B62   میز جلو مبلی پرستیژ :620.000 تومان